Spring naar inhoud
logo

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Werken aan de Aanpak Volkshuisvesting

Een woonplek vinden in Amsterdam is bijzonder moeilijk. Een woning vinden die naar je zin is en bij je past is nog moeilijker. Het gebrek aan passende en betaalbare woningen in Amsterdam is erg groot. Daarom werken we als stad aan een plan om dit te veranderen. Dit plan noemen we de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting.

De Aanpak Volkshuisvesting is vastgesteld op 20 juli 2023.

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

 

Vorig jaar september gingen we in gesprek met Amsterdammers over onze eerste ideeën. We wilden horen wat Amsterdammers ons te vertellen hadden, zodat we tijdens het schrijven van de Aanpak Volkshuisvesting geen punten zouden missen. Je leest in het meedenkverslag wat daar is gezegd.

In februari 2023 lag het stuk dat daaruit voortkwam ter inspraak voor de stad. Amsterdammers konden nog een keer reageren op wat er in de Aanpak Volkshuisvesting staat. Daar kwamen 427 reacties van Amsterdammers op binnen en 48 reacties van instanties, belangengroepen en organisaties.

Alle reacties zijn zorgvuldig gewogen en een aantal heeft geleid tot wijzigingen in de Aanpak Volkshuisvesting. Hoe we de reacties hebben gewogen, staat in de Nota van beantwoording van het college.

We bedanken iedereen die een reactie heeft gegeven, in welke vorm dan ook, voor hun tijd en moeite. Het heeft ons geholpen bij het opstellen en verder uitwerken van de Aanpak Volkshuisvesting.

Termijn

Het kost veel tijd om het tij te keren. Daarom kijkt de Aanpak Volkshuisvesting ver vooruit. Onze missie voor 2040 is 'voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad'. 

De Aanpak Volkshuisvesting bevat 7 doelen en daaraan gekoppelde acties die zijn gericht op het realiseren van deze missie. De acties worden vooral de komende periode ingezet, tot en met 2027.

In 2027 bereiden we een aanpak voor voor de volgende periode, op basis van evaluatie van de ingezette acties.

Prioriteiten in de Aanpak Volkshuisvesting

Vanwege de schaarste aan woningen en andere middelen hebben we keuzes gemaakt en prioriteiten gelegd. De meest in het oog springende:

- De Aanpak Volkshuisvesting richt zich op Amsterdammers die de gemeente het meest nodig hebben: mensen in een kwetsbare situatie, mensen met een laag- en middeninkomen, ouderen en gezinnen uit deze inkomensgroepen.

- De Aanpak Volkshuisvesting wil doorstroming stimuleren om zoveel mogelijk mensen een passende woning te bieden.

- De Aanpak Volkshuisvesting introduceert nieuwe woon-zorgconcepten vanwege de toenemende vergrijzing en zorgvraag op woningen.

- De woningvoorraad in Amsterdam moet gebruikt worden voor permanente bewoning, daar zet het college nog harder op in. Bewoners worden beschermd met handhaving op overlast en regels. Dat doen we bijvoorbeeld met de Wet goed verhuurderschap. Er komen ook nieuwe regels om het bezit van tweede woningen te beperken.

- Met de Aanpak Volkshuisvesting willen we er ook voor zorgen dat er meer woonplekken in de bestaande woningen komen. Een woonplek is bijvoorbeeld een kamer of een woning met een gedeelde badkamer of keuken, maar kan ook inwoning zijn (hospita). Dit is nodig totdat de wooncrisis beteugeld is.

- We zijn een grootschalig isolatieoffensief begonnen. Zo worden bewoners en woningeigenaren gestimuleerd en begeleid om structureel energie te besparen en wordt er gehandhaafd op de woningkwaliteit van Amsterdamse woningen.

- Voorlopig komen er geen nieuwe voorrangsregelingen voor sociale huurwoningen. De voorrangsregelingen die er nu al zijn, evalueren we als de eerste effecten van de nieuwe woonruimteverdeling duidelijk zijn. In de Aanpak Volkshuisvesting kondigen we wel voorrangsregels aan voor aanstaande middeldure huurwoningen als de landelijk voorgestelde huurprijsregulering (Wetsvoorstel betaalbare huur) doorgaat.

- Vanwege de grote schaarste zijn er ook keuzes gemaakt over waar het college niet op in gaat zetten. In de Aanpak Volkshuisvesting staat daarom geen extra gemeentelijke inzet voor hoge inkomensgroepen, expats met een hoog inkomen en internationale studenten.

Hoe gaat het met de Aanpak Volkshuisvesting?

Op deze pagina lees je vanaf nu hoe het verder gaat met de Aanpak Volkshuisvesting. Sommige maatregelen kosten tijd, voor sommige hebben we het Rijk nodig, kortom: we kunnen niet alles in een keer doen. Daarom lees je hier wat er gebeurt en wat er nog moet gebeuren.

Dit doen we al

Er is geen tijd te verliezen om de wooncrisis aan te pakken. En dat wordt een kwestie van lange adem. Dus zijn we al begonnen met de dingen die we snel kunnen doen. Je leest hier welke dat zijn:

  • We kunnen huurders beter beschermen tegen intimidatie, discriminatie en andere problemen met verhuurders door de Wet Goed Verhuurderschap. Kijk op Meldpunt problemen met verhuurders.
  • We pakken leegstand hard aan. Sinds de nieuwe leegstandsverordening kunnen we meer middelen inzetten om eigenaren te dwingen om de woning weer te verhuren. Kijk op Mag je een woning leeg laten staan?
  • De opkoopbescherming. Om te voorkomen dat beleggers panden opkopen en duur verhuren is er de regel dat als je een huis koopt, je er de eerste 4 jaar alleen zelf mag wonen. Kijk op Opkoopbescherming.
  • De verhuur via platforms als airbnb en bed & breakfasts is aan banden gelegd. Kijk op Particuliere vakantieverhuur

Dit gebeurt er binnenkort

Elke 4 jaar praten we met de woningcorporaties over de voorraad woningen die zijn hebben. We maken dan nieuwe afspraken, bijvoorbeeld over het verduurzamen van woningen en het onderhoud aan woningen. De gesprekken zijn al begonnen. We verwachten voor het eind van 2023 de nieuwe afspraken voor de komende 4 jaar te kunnen ondertekenen.

Documenten en verslagen

Waarom een nieuwe aanpak?

De wooncrisis is bijna nergens zo duidelijk zichtbaar als in Amsterdam. We willen een stad zijn voor iedereen. Iedereen heeft recht op een passende en betaalbare woning. Maar de woningmarkt heeft intussen zijn kookpunt bereikt.

Er moet gebouwd worden, en dat blijven we als stad ook doen. De afgelopen 5 jaar zijn er veel woningen bij gekomen. Maar over 20 jaar moet de Amsterdamse woningmarkt betaalbaarder en passender zijn dan nu het geval is.

Dat vraagt ook om een eerlijke verdeling van woningen die vrijkomen. Meer Amsterdammers moeten de komende jaren in een betaalbaar huis kunnen wonen, of dit nu koop of huur is. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we nu beginnen.

Naast betaalbaar wonen is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. De energieprijzen blijven stijgen, en we krijgen steeds meer te maken met extreme droogte of extreme regenval.

Kortom: wonen moet betaalbaarder worden, maar ook duurzamer.

Bekijk achtergrondinformatie, feiten en cijfers

Contact

Tijdlijn

We hebben de afgelopen periode gewerkt aan de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. Hieronder lees je wat er in elke fase is gebeurd.

19 september tot en met 14 november 2022: meedenken

Wij hebben 7 doelen gesteld. We vroegen jou hierover mee te denken. Je kon ook een vragenlijst invullen. We hebben de reacties gebruikt om onze voorstellen te verbeteren.

November 2022: wat we met de reacties doen

In november vertelden we in een bijeenkomst welke reacties we hebben gekregen en hoe we die verwerken bij het schrijven van de aanpak. Daarna schreven we ons voorstel voor de Aanpak Volkshuisvesting.

13 februari tot en met 27 maart 2023: inspraak

In februari en maart kon je nog een keer je reactie geven op het voorstel.

Juni 2023: Nota van Beantwoording

Als antwoord op de inspraakreacties is er een Nota van Beantwoording. Daarin staat wat we wel of niet doen met de inspraakreacties.

Juni/juli 2023: college en raad, definitief besluit

De raad heeft op 20 juli 2023 de Aanpak Volkshuisvesting vastgesteld.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren